اصفهان
 
مگر نه این‌ است که اصفهان نیمی از درآمدش را از گردشگری باید به دست آورد؟ پس چرا این همه بی‌توجهی به میراث؟
بدون تاریخ بدون امضا؛ مطالبه ای از جنس آب

بدون تاریخ بدون امضا؛ مطالبه ای از جنس آب

روایت " کاوه دادخواه" و میدان آزادی اصفهان

روایت " کاوه دادخواه" و میدان آزادی اصفهان

قلعه‌های امن دیروز تا مخروبه‌های ناامن امروز

قلعه‌های امن دیروز تا مخروبه‌های ناامن امروز

فرمانفرمای کرمان، نظم مملکت خود را به پانصد تومان رشوه سردار حسین خان نمی‌فروشد، فرمانفرمای جهان نیز نظم مملکت خود را به پانصد گوسفند رشوه فرمانفرما ناصرالدوله نمی‌فروشد....