اصفهان
 
مگر نه این‌ است که اصفهان نیمی از درآمدش را از گردشگری باید به دست آورد؟ پس چرا این همه بی‌توجهی به میراث؟
بدون تاریخ بدون امضا؛ مطالبه ای از جنس آب

بدون تاریخ بدون امضا؛ مطالبه ای از جنس آب

روایت " کاوه دادخواه" و میدان آزادی اصفهان

روایت " کاوه دادخواه" و میدان آزادی اصفهان

قلعه‌های امن دیروز تا مخروبه‌های ناامن امروز

قلعه‌های امن دیروز تا مخروبه‌های ناامن امروز

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويی هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را در نمی‌يابد هزار سال هم به كارش نمی‌آيد...