دشمن، اساس جنگ رسانه ای اش را در مصاف ترکیبی، بر گلوله باران اخبار منفی متمرکز کرده است. آرایش تهاجمی در کنار ...
زمان اتخاذ «تصمیم‌های سخت»، فرا رسیده است

زمان اتخاذ «تصمیم‌های سخت»، فرا رسیده است

اوضاع داخلی موقعیت ایران در منطقه و فضای بین المللی را بسیار ضعیف کرد

اوضاع داخلی موقعیت ایران در منطقه و فضای بین المللی را بسیار ضعیف کرد

همین که به پاهای خر نزدیک شد، خر وقت را غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی به پوزه گرگ زد و دندانهایش را در دهانش ریخت و دستش را شکست.