سال۹۹، سخت ترین سال برای مردم ایران بود. این سال اگرچه ویروس منحوس کرونا و تبعات تحریم های ظالمانه آمریکا، وضعیت ...
توسعه با دو بال

توسعه با دو بال

رییس جهاد دانشگاهی: برای حکمرانی خوب باید دولت، مجلس و قوه قضائیه کارآمد داشته باشیم

رییس جهاد دانشگاهی: برای حکمرانی خوب باید دولت، مجلس و قوه قضائیه کارآمد داشته باشیم

اروپا دیگر هیچ بهانه‌ای ندارد

اروپا دیگر هیچ بهانه‌ای ندارد

مختارالسلطنه دستور داد طغار دوغ را از بالا در دو لنگه شلوار ماست فروش سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش بستند...