شهرداری ها نیازمند درآمد پاک و پایدار برای تأمین منابع ردیف های هزینه ای شان هستند و رفع عقلایی و کارآمد این نیاز؛ ...
جنگ اوکراین، چگونه جهان را به تلاش برای خودکفایی در حوزه های انرژی و غذا وادار می کند

جنگ اوکراین، چگونه جهان را به تلاش برای خودکفایی در حوزه های انرژی و غذا وادار می کند

دبیرکل خانه کارگر: آقای رئیسی اشتباهات احمدی‌نژاد درباره یارانه‌ها را تکرار نکند

دبیرکل خانه کارگر: آقای رئیسی اشتباهات احمدی‌نژاد درباره یارانه‌ها را تکرار نکند

فرمانفرمای کرمان، نظم مملکت خود را به پانصد تومان رشوه سردار حسین خان نمی‌فروشد، فرمانفرمای جهان نیز نظم مملکت خود را به پانصد گوسفند رشوه فرمانفرما ناصرالدوله نمی‌فروشد....