آیا ضرورت ندارد به دقت مراقبت شود تا کشور، منابع و پتانسیل هایی که در آماده باش صد در صدی هستند در تله عادی انگاری ...
درباره انتشار فایل صوتی

درباره انتشار فایل صوتی

آخوندی: وضع موجود تصادفی نیست، برایند نیروهای ذی‌نفعان است

آخوندی: وضع موجود تصادفی نیست، برایند نیروهای ذی‌نفعان است

مختارالسلطنه دستور داد طغار دوغ را از بالا در دو لنگه شلوار ماست فروش سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش بستند...