چشم امید مردم آزاده و مقاوم فلسطین پس از توکل بر خدا، به وجدان های بیدار جهانی است و خون شهدای مظلوم غزه گریبان ...
انتخاب یا انتخابات

انتخاب یا انتخابات

عکس از مصطفی رودکی

رئیسی: آمریکا موظف است تمام تحریم‌های ظالمانهٔ علیه ایران را رفع کند

مختارالسلطنه دستور داد طغار دوغ را از بالا در دو لنگه شلوار ماست فروش سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش بستند...