بررسی اجمالی نگارنده، در نهایت به «علت» بسیار مهمی که به وقوع حواشی و حوادثی چون مرگ مرحومه مهسا امینی و یا تنش ...
فوتبال و نظام حل مساله در ایران

فوتبال و نظام حل مساله در ایران

تقی آزاد ارمکی: با حرکت اجتماعی مردم ایران مواجهیم، نه جنبش زنانه و جوانانه

تقی آزاد ارمکی: با حرکت اجتماعی مردم ایران مواجهیم، نه جنبش زنانه و جوانانه

همین که به پاهای خر نزدیک شد، خر وقت را غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی به پوزه گرگ زد و دندانهایش را در دهانش ریخت و دستش را شکست.