در شانزدهمین ماه تهاجم روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین برای رهایی از پیامدهای خسارت بار این جنگ فرسایشی، سناریوهای ...
برجام برای منافع ملی

برجام برای منافع ملی

راغفر: مسائلی که امروز در جامعه شاهد هستیم ناشی از اقتصاد غارتی است که توسط منتفعین اتخاذ می‌شود

راغفر: مسائلی که امروز در جامعه شاهد هستیم ناشی از اقتصاد غارتی است که توسط منتفعین اتخاذ می‌شود

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويی هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را در نمی‌يابد هزار سال هم به كارش نمی‌آيد...