انقلاب 57 ایران به رهبری آیت الله خمینی، در برهه ای حساس، از تثبیت یک اُلیگارشی امنیتی-سرمایه‌داریِ بسیار خطرناک ...
الزامات خروج از چرخه فقر

الزامات خروج از چرخه فقر

جمهوری اسلامی بدون وفاداری به رهنمودهای معمار کبیر آن، اصالت‌ را حفظ نخواهد کرد

جمهوری اسلامی بدون وفاداری به رهنمودهای معمار کبیر آن، اصالت‌ را حفظ نخواهد کرد

انتخابات ترکیه، سیاست خارجی و ایران

انتخابات ترکیه، سیاست خارجی و ایران

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويی هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را در نمی‌يابد هزار سال هم به كارش نمی‌آيد...