همانطور که ورود و خروج نظامی شوروی سابق به افغانستان ارمغان دیگری جز ویرانی و مرگ برای مردم افغانستان نداشت، اکنون ...
به خاطر تولید واکسن نباید واردات واکسن متوقف شود

به خاطر تولید واکسن نباید واردات واکسن متوقف شود

عکس از مصطفی رودکی

رئیسی: آمریکا موظف است تمام تحریم‌های ظالمانهٔ علیه ایران را رفع کند

مختارالسلطنه دستور داد طغار دوغ را از بالا در دو لنگه شلوار ماست فروش سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش بستند...