plusresetminus
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۵:۳۱
کد مطلب : ۷۴۵۳

حدود و ثغور مصونیت نمایندگان

صادق زیباکلام*
به نظر می رسد رفتار با نمایندگان نباید طوری باشد که اعتبار مجلس را تحت تاثیر قراردهد. زین پس اگر نماینــده ای بخواهد نطق پیش از دســتور داشته باشد، باید قبل از آن دقت و استعلام کند و بعد سخنرانی نماید. رفتار با نمایندگان مجلس بهتر است با بررســی همه جانبه و در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد.
حدود و ثغور مصونیت نمایندگان
طبــق اصــل هشتاد و ششــم قانون اساســی نماینــدگان مجلــس در مقام ایفــای وظایف نمایندگــی در اظهارنظر خود کامــلاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود داده اند، تعقیب یــا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم نمــود.

این اصل مصرح قانون اساســی، نماینــدگان را از مصونیــت در حق اظهارنظر برخوردار می ســازد، بــا این حال نه تنها در ایران بلکه در تمام نظام های پارلمانتاری اصلی به نــام مصونیت پارلمانی وجــود دارد.

یعنی برای اینکه یک نماینده بتواند به وظایف نمایندگی خود عمل کند کــه همانا تحقیق و تفحص و طلب پاسخ از ارکان قدرت است، برای اینکه وقفه ای در کار نماینده ایجاد نشود، برای اینکه نماینده دچار نگرانی نباشد که با تحقیق
درباره هر موضوعی با مشــکل مواجه شــود و تهدیدی علیه وی مطرح گــردد، چنین قیدی به کار نمایندگی اضافه شــده که نمایندگان به دلایل گفته شده از مســاله ای صرف نظر نکنند و به وظایف نمایندگی‌شان خللی وارد نشود.

لذا برای اینکه این وضعیت به وجود نیاید، بر اساس اصل مصونیت پارلمانی نمی توان نماینده ای را به اعتبار آنچه کــه در مجلس گفته یا تحقیق و تفحص می کند، احضار یا بازداشت کرد و برای او قرار صادر شــود.

اگر نماینــده ای دچار جرم مشخصی مثل تصادف راهنمایی و رانندگی و... شد که به وظایف نمایندگیاش ارتباطی ندارد،
ترتیبی مقرر شده که شکایت علیه آن نماینده تســلیم هیأت رئیسه مجلس شــود و مجلس رســیدگی کند که آیا آن خطایــی که نماینده مجلس مرتکب شــده و اعلام جرمی که علیه او صورت گرفته در ارتباط با وظایف نمایندگی او بوده یا مساله دیگری در میان است؛ مثال چک نماینده به دلیل بی محل بودن برگشــته یا در معامله ای نماینده تخلف کرده باشد. موارد این چنینی اگر باشد آن زمان هیات رئیسه مجلس تصمیم می گیرد که آن نماینده مورد پیگرد قرار گیرد، اما اینکه یک نماینــده در مجلس نطقی کرده و به مسئله‌ای اشاره داشته، علیه وی اعلام جرم شده و به دادســرا احضار شود و بعد گفته شود که باید سند بگذارید یا کسی ضامن او شود، باید با دقت بیشتر به این موضوع نگریست.

به نظر می رسد رفتار با نمایندگان نباید طوری باشد که اعتبار مجلس را تحت تاثیر قراردهد. زین پس اگر نماینــده ای بخواهد نطق پیش از دســتور داشته باشد، باید قبل از آن دقت و استعلام کند و بعد سخنرانی نماید. رفتار با نمایندگان مجلس بهتر است با بررســی همه جانبه و در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد.

*استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل سیاسی

انتهای پیام/*
۳
مرجع : آرمان ملی
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

کرونا را «باز نمایی» نکنیم