مهمترین عامل ناکامی و شکست ترامپ در انتخابات 2020 خودکامگی و استبداد رأی در سیاست داخلی و روابط خارجی آمریکا در ...
برندگان شکست تحریم

برندگان شکست تحریم

ظریف: بایدن با سه فرمان اجرایی توان لغو تحریم‌ها را دارد

ظریف: بایدن با سه فرمان اجرایی توان لغو تحریم‌ها را دارد

تقابل مدیریت‌نشده اقتصاد و کرونا

تقابل مدیریت‌نشده اقتصاد و کرونا

مختارالسلطنه دستور داد طغار دوغ را از بالا در دو لنگه شلوار ماست فروش سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش بستند...