تحولات سیاسی دوهفته پایانی عمر دولت ترامپ، هم تماشایی است و هم برای جویندگان دموکراسی وارداتی، عبرت آموز و تاریخی ...
فشار حداکثری حمایت حداقلی

فشار حداکثری حمایت حداقلی

علی اکبر صالحی: به زودی غنی سازی ۲۰ درصد را آغاز خواهیم کرد

علی اکبر صالحی: به زودی غنی سازی ۲۰ درصد را آغاز خواهیم کرد

مختارالسلطنه دستور داد طغار دوغ را از بالا در دو لنگه شلوار ماست فروش سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش بستند...