همدان
 
چهار نیروگاه خورشیدی در همدان بهره برداری شد

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰