فریدون شهر
 
۱۴ واحد مسکونی روستایی فریدونشهر در اثر زلزله آسیب دید

۲۵ تير ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶